Formål

Legatets midler kan ifølge fundatsen fordeles til:

Gruppe A:
Understøttelse af værdige og trængende mænd og kvinder, gifte som ugifte, der selv eller for deres ægtefællers vedkommende har virket fortrinsvis inden for dansk håndværk, industri og handel, samt efterladte efter sådanne, som på grund af alder, sygdom eller anden dem utilregnelig årsag er kommet i trang. Institutioner med samme formål kan ligeledes komme i betragtning ved uddeling af legatets midler.

Gruppe B:
Hjælp til uformuende, flittige og dygtige unge mænd og kvinders uddannelse til livsstilling, fortrinsvis inden for håndværk, industri og handel.

Gruppe C:
Rejselegater til lovende personer, hvis økonomiske forhold er sådanne, at de ikke af egne midler kan afholde rejseudgifter og således at legaterne fortrinsvis gives til videre uddannelse i håndværk, industri og handel.

Gruppe E:
Organisationer som har et alment velgørende arbejdsområde.

Ved uddeling af legater skal legatmodtagernes værdighed og trang dokumenteres på en efter bestyrelsens skøn fyldestgørende måde. Hver ansøger kan kun søge under én gruppe.

Legatportioner til enkeltpersoner kan som regel ikke overstige 10.000 kr.

For tiden gælder følgende skattemæssige regler for de enkelte grupper:>

Gruppe A: Legatportioner indtil 10.000 kr. er skattefri.
Gruppe B: Beløbene er skattepligtige og vil blive opgivet til Skattemyndighederne.
Gruppe C: Beløbene er ikke skattepligtige, såfremt de er anvendt til formålet.
Gruppe E: Beløbene er ikke skattepligtige.